Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION )
     ส่งเสริมการศึกษา  ประชาชนมีการศึกษาดี ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงตน และมีวิถีชีวิตอยู่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
ทุกชนิด
     เพิ่มผลผลิตในชุมชน  มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมของคน
ทั่วไป
     นำผู้คนปลอดจากสารพิษ  ส่งเสริมการทำนาด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รณรงค์ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง ทำการเกษตรตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
       
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION)
     1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สมบูรณ์พร้อมครอบคลุมทั่วพื้นที่
     2. เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
     3. แก้ไขปัญหาความยากจน โดยมุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้สูงขึ้น
     4. พัฒนาการเมืองการบริหาร และส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th