Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ?หมู่ที่ ๖ (สายทางเชื่อมระหว่างบ้านดงยางน้อยไปบ้านดงเหม่า) ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายปร
22 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางภายในหมู่ที่ ๒๑ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗ ตร.ม. พร้อมป้าย
22 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากปู่ตา?ไปวัดบ้านหนองหญ้าหวาย ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. โดยวิธีเ
16 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) ประเภท หมึกชนิดเติม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เวียงสะอาด ๑ (บ้านขีี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อต้นกล้าพันธุ์ไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามแบบ สขร.1
05 ส.ค. 2562
ถึง
31 ส.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารื้อถอนอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2562
ถึง
31 ส.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (รหัส ๔๒๐- ๖๑- ๐๐๑๔,๔๒๐-๖๑-๐๐๑๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงสะอาด๑ (ขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562
ถึง
31 ส.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงสะอาด และเส้นที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th